poi3104: So far, Rafa did everything in hurry. ?

poi3104:

So far, Rafa did everything in hurry. ?